Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for den juridiske bistand, som Capital Lawfirm I/S (”Capital”) leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

 

Capital prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Her kan du læse om, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Capital, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

 

Denne privatlivspolitik suppleres af vores interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet.

 

DATAANSVAR

Capital er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det inkluderer blandt andet de personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter.

 

Da vi normalt er dataansvarlig (og dermed ikke databehandler), vil vi kun helt undtagelsesvis skulle indgå en databehandleraftale med vores klienter. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis Capital administrerer en whistleblower-ordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed (eks. et datarum). I disse tilfælde agerer Capital efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale (og disse betingelser vil ikke være gældende).

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF OPLYSNINGERNE

Capital behandler dine oplysninger til forskellige formål afhængig af din tilknytning til os og din brug af vores services.  

 

Klient eller potentiel klient  

Er du klient eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde dig juridisk rådgivning og bistand.  

 

Vi behandler almindelige oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold. Capital behandler også personfølsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a eller f, hvis vores bistand som advokat giver anledning hertil. Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.  

 

Herudover har vi efter reglerne om hvidvask i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger om identitet, herunder fx CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

 

Nyhedsservice  

Vi indsamler personoplysninger for eksempelvis at kunne sende nyhedsbreve, tilmelde dig kurser eller invitere dig til diverse arrangementer. Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi behandle oplysninger om dig, herunder blandt andet dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil vi altid informere dig herom, og i nødvendigt omfang indhente samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du har derefter altid mulighed for at framelde e-mails eller andre oplysninger fra os. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, anvender vi dit navn og e-mailadresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Hjemmeside  

Som bruger af Capitals hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver personoplysninger.  

 

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik.  

 

INDHENTNING AF OPLYSNINGER    

I tillæg til de oplysninger, vi modtager fra dig, indhenter vi oplysninger fra diverse offentlige myndigheder og/eller modparter, eksempelvis CVR.

 

OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter automatisk dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, medmindre vi jf. lovgivningen, eksempelvis hvidvasklovgivningen eller bogføringsloven, er forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet i medfør af hvidvaskloven og bogføringsloven, slettes efter 5 år efter ophør af kundeforholdet.

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores automatiske sletning.
 

MODTAGERE AF OPLSYNINGER

Vi videregiver alene oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Det kan eksempelvis være til samarbejdspartnere og leverandører, inklusive it-leverandører og banker, og vi vil i så fald kun videregive oplysninger i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne må behandles.  

 

DINE RETTIGHEDER  

Tilbagekaldelse af samtykke  

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det virkning fra det tidspunkt, du tilbagetrækker samtykket.

 

Indsigtsret

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog enkelte begrænsninger.

 

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

Indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger eller til direkte markedsføring.  

 

Dataportabilitet  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.  

 

Hvis du vil gøre brug af ovennævnte rettigheder eller andre rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningens kapitel III, kan du kontakte os via e-mail. I e-mailen skal du anføre dit fulde navn.  

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.  

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Capital anbefaler til enhver tid, at du læser privatlivspolitikker og anden relevant information på de hjemmesider, der bliver linket til.  

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du vil i kontakt med os angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

 

Capital Lawfirm I/S

CVR-nr.: 40 13 41 74

Strandvejen 724

2930 Klampenborg

E-mail: nrl@capitallawfirm.dk

Telefon: +45 29 21 00 76

 

Eventuelle klager over vores behandling af dine personoplysninger kan desuden indgives til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00

© 2019 Capital Lawfirm I/S