Insights

Her finder du løbende værdifulde opdateringer omkring nye lovgivningstiltag, nye tendenser samt information omkring vores arrangementer.

Stramning af hvidvaskloven

Finanstilsynet har d. 29. august 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) i høring.

Lovforslaget skal gennemføre initiativer fra den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

     

- Finansielle virksomheder pålægges en udvidet oplysnings- og berigtigelsespligt, som skal sikre, at Finanstilsynet i større omfang og på et tidligere tidspunkt end i dag får oplysninger, der er af betydning for dets tilsynsvirksomhed.

 

- Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet.

- Der indføres en ny tilsynsreaktion for Finanstilsynet til midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

- Stafferammen for afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger hæves, således at der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år (mod 4 mdr. i dag). For ledelsesmedlemmer i SIFI’er hæves strafferammen med fængsel indtil 3 år.

- Forældelsesfristerne i lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven ændres, så grove overtrædelser af disse love vil kunne straffes i op til 10 år efter, at overtrædelserne har fundet sted.

- De finansielle virksomheders whistleblowerordninger styrkes gennem forbud mod tavshedsklausuler.

- Der stilles øgede krav til Finanstilsynets bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen udvides med op til to medlemmer med særlig indsigt i dataanalyse, cyberrisici samt forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

 

- Finanstilsynet får adgang til at kræve, at virksomheder under tilsyn indberetter en række oplysninger, som skal bruges til at foretage risikovurdering på hvidvaskområdet af virksomhederne. Bestemmelsen skal sikre, at Finanstilsynet kan føre et effektivt digitalt tilsyn.

Lovforslaget udgør første del af det samlede lovforslag. Anden del af lovforslaget, der blandt andet vil indeholde en mulighed for Finanstilsynet til at udstede administrative bødeforelæg, vil blive sendt i høring i den nærmeste fremtid.

Capital har stor erfaring med at lave interne compliancetjek på hvidvaskområdet. Vi gennemgår politikker, forretningsgange og processer og bistår med at sikre, at hvidvaskloven opfyldes korrekt.

Ring og hør nærmere!

AIF-SIKAV og AIF-værdipapirfonde - alternative fondsstrukturer

Capital har erfaring med at etablere de nyeste fondsstrukturer AIF-SIKAV og AIF-værdipapirfond.

Som forvalter af alternative investeringsfonde bør man fremover overveje AIF-SIKAV og AIF-værdipapirfond som alternativ til etablering af enkeltstående selskaber (A/S’er og K/S’er). Særligt ejendomsfonde og andre fonde, der investerer udenfor FIL bilag 5, bør overveje de nye fondsstrukturer.

En AIF-SIKAV og en AIF-værdipapirfond kan etableres med et utal af enkeltstående afdelinger – ganske som investeringsforeninger og kapitalforeninger (sidstnævnte kan dog udelukkende investere i bilag 5 instrumenter og kan, i modsætning til de nye strukturer, f.eks. ikke anvendes til investering i fast ejendom). De to nye fondsstrukturer er dermed såkaldte ”umbrella-fonde” – dvs. paraplyfonde for underliggende enkeltstående afdelinger.

Der er både klare administrationsmæssige og økonomiske fordele forbundet med at etablere fonde som afdelinger i en AIF-SIKAV eller en AIF-værdipapirfond. En AIF-SIKAV og en AIF-værdipapirfond kan nøjes med kun at have ét sæt vedtægter, én forvaltningsaftale og én depositaraftale – i modsætning til hvad der er tilfældet, når man etablere fonde enkeltvis i selskabsstrukturer.

AIF-SIKAV og AIF-værdipapirfond har desuden den klare fordel i et internationalt perspektiv, at det er velkendte strukturer i udlandet. I særlig grad er den luxembourgske pendant til AIF-SIKAV, ”SICAV-SIF”, udbredt og velkendt for internationale investorer.

Hos Capital bistår vi med at etablere de nye fondsstrukturer – vi har praktisk erfaring med etablering af begge strukturer. Vi hjælper med at udforme al fondsdokumentation og investordokumentation, ligesom vi bistår med alle myndighedsregistreringer. Desuden har vi stor erfaring med at opnå markedsføringsgodkendelse.

Ring og hør nærmere!

Nye regler for forbrugslåns-virksomheder pr. 1. juli 2019 – finansielt tilsyn med forbrugslånsvirksomheder

Erhvervsministeren har d. 6. februar fremsat forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder (L 158 af 06-02-2019).

Forslaget indebærer, at virksomheder, der yder forbrugslån til forbrugere (”forbrugslånsvirksomheder”), skal have en tilladelse og skal under tilsyn hos Finanstilsynet.

Lovforslaget indeholder desuden en række forbrugerbeskyttende regler, som virksomhederne skal underlægges. Eksempelvis skal forbrugerens kreditværdighed vurderes, inden aftalen kan indgås, og forbrugslånsvirksomheder skal definere målgrupper for de enkelte typer af forbrugslån. Forbrugslån kan fremover kun ydes til personer, der falder indenfor målgruppen.

Ledelsesmedlemmer i nye og eksisterende forbrugslånsvirksomheder skal fit & proper godkendes af Finanstilsynet for at kunne sidde i ledelsen for virksomheden. Finanstilsynet skal således vurdere, om de enkelte ledelsesmedlemmer er egnede som ledelsesmedlemmer i en forbrugslånsvirksomhed.

Forbrugslånsvirksomheder med mere end fem ansatte får desuden pligt til at etablere en whistleblowerordning.

Hvis forslaget vedtages, træder de nye regler i kraft med virkning fra 1. juli 2019. Der gælder dog en overgangsordning for eksisterende forbrugslånsvirksomheder, som senest 1. januar 2020 skal have indgivet en ansøgning til Finanstilsynet. Ved ansøgningen skal virksomheden bl.a. dokumentere, at virksomheden har de nødvendige forretningsgange, der sikrer efterlevelse af regler om redelig forretningsskik og god praksis. Desuden skal der indgives fit & proper ansøgning for ledelsesmedlemmerne samt en forretningsplan.

Overtrædelse af lov om forbrugslånsvirksomheder straffes med bøde og fængsel i op til fire måneder, medmindre der efter anden lovgivning kan ifaldes en højere straf.

Capital bistår med ansøgningsproceduren og hjælper med at sikre, at forbrugslånsvirksomheder er klar til omstillingen. Capital har stor erfaring med at søge finansielle tilladelser hos Finanstilsynet, samt med udarbejdelse af forretningsgange, der sikrer, at virksomheden overholder gældende regler. 

Ring og hør nærmere!

Dokumentation for håndtering af whistleblower henvendelser

Virksomheder med pligt til at have en whistleblowerordning kan med fordel allerede nu dokumentere og formalisere, hvordan opfølgning på whistleblower henvendelser varetages. I slutningen af februar fremsættes lovforslag, der indeholder dokumentationskrav.

 

5. hvidvaskdirektiv fastlægger ikke et egentlig dokumentationskrav for opfølgning på indrapportering til whistleblowerordningen. Med den politiske aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering indføres et egentlig dokumentationskrav, og lovforslaget går dermed videre end hvidvaskdirektivet.

 

Ring og hør nærmere!

Pligt til at foretage underretning af Erhvervsstyrelsen ved viden om fejlagtige oplysninger i Ejerregistret

Hvidvaskloven indebærer, at reelle ejere i forbindelse med kundekendskabsprocedurer skal afdækkes. I forbindelse med gennemførelse af KYC-procedurer, hvor virksomheden eller personen foretager en selvstændig prøvelse af, hvem der er kundens reelle ejere, kan der opstå viden om uoverensstemmelser mellem kundens reelle ejer og oplysningerne registreret i Ejerregistret.

 

I slutningen af februar fremsættes lovforslag, der indebærer, at der fremover vil være pligt til at foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvis man under KYC-procedurer bliver klar over, at den reelle ejer ikke er angivet korrekt i Ejerregistret. Ifølge lovforslaget skal indberetning ske uden ugrundet ophold, og indberetningen skal vedlægges dokumentation for de uoverensstemmende forhold.

 

Kapitalforvaltere m.v. risikerer dermed at skulle ”anmelde” investorer til Erhvervsstyrelsen for registrering af ukorrekte oplysninger i Ejerregistret.

 

Virksomheder med pligt til at have en whistleblowerordning kan med fordel allerede nu dokumentere og formalisere, hvordan opfølgning på whistleblower henvendelser varetages. I slutningen af februar fremsættes lovforslag, der indeholder dokumentationskrav.

 

Ring og hør nærmere!

Har I implementeret Finanstilsynets vejledning vedrørende Prudent Person Princippet?

Finanstilsynets vejledning, nr. 9516 af den 28. juni 2018, indeholder Finanstilsynets forventninger til investeringsprocesser og håndtering af investeringer i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Baggrunden er Solvens II-direktivets indførelse af det såkaldte prudent person-princip, som selskaberne skal efterleve ved investering og håndtering af deres aktiver. 

 

Capital bistår bl.a. med undervisning i PPP-principperne samt med udarbejdelse med interne politikker og procedurer til sikring af opfyldelse af PPP-princippet. Vi har, sammen med aktører i branchen, udviklet et værktøj som skal bistå med at sikre, at I altid er compliant med PPP-princippet. Vores værktøj er specialiseret til hver enkelt investeringstype og standardiseret således, at I sikrer kontinuitet i forbindelse med afrapportering.

 

Ring og hør nærmere!

Har I haft besøg af Finanstilsynet - eller afventer I fortsat hvidvask-tjek!

Finanstilsynet varslede 50 hvidvaskinspektioner i 2018 og har efterfølgende udstedt en række påbud! Er jeres organisation klar til inspektion?

 

Capital har stor erfaring med hvidvaskreglerne, dels fra implementeringsprojekter i finansielle institutioner og dels fra diverse eksterne reviews. Vi bistår med fuldt review af jeres organisation og interne hvidvask set-up samt med at sikre, at jeres dokumentation i form af politikker og procedurer er compliant. Et hvidvask review kan være med til at sikre, at jeres organisation er compliant og til at undgå kedelige påbud fra Finanstilsynet.

 

Ring og hør nærmere!

© 2019 Capital Lawfirm I/S