Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand, som Capital Lawfirm I/S (”Capital”) leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

 

VED SAGENS MODTAGELSE

Ved modtagelse af en sag undersøges det, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen.

 

HVIDVASK & DATABESKYTTELSE

Capital er omfattet af hvidvaskloven og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de oplysninger om klienten, som er påkrævet i henhold til hvidvaskloven.

 

Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Capital behandler en række personoplysninger i forbindelse med ydelse af rådgivning. Der henvises til Capitals persondatapolitik, som er tilgængelig på vores website.

 

FORTROLIGHED & INSIDERREGLER

Capitals advokater og medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten behandles fortroligt.

 

Capitals medarbejdere er omfattet af reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Medarbejdere underrettes om lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden og mod handel med intern viden, såfremt medarbejderen i forbindelse med sit arbejde får adgang til intern viden om børsnoterede selskaber.

 

ANVENDELSE AF RÅDGIVNING

Capitals rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden forudgående samtykke fra Capital anvendes af andre.

 

SAGENS DOKUMENTER

Capital udleverer originale dokumenter ved sagens afslutning. Øvrige sagsakter opbevares i minimum fem år fra fakturadato.

 

HONORAR

Honorar beregnes ud fra en samlet bedømmelse, herunder medgået tid ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat, medmindre der er indgået en forudgående skriftlig honoraraftale.

 

Capital giver på anmodning et begrundet overslag over honorarets størrelse forud for sagens påbegyndelse. Hvis det er vanskeligt at give et overslag, oplyses i stedet, efter hvilke parametre honorar vil blive beregnet, herunder hvilken timepriser, der vil blive anvendt.

 

Klienten orienteres hurtigst muligt, hvis honoraret under sagens forløb måtte forventes at overstige overslaget.

Forbrugere oplyses uopfordret skriftligt om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beretning, forud for påbegyndelse af sagen.

 

UDLÆG & FAKTURERING

Eksterne omkostninger, herunder eksempelvis rejse, ophold, større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med sagen, faktureres løbende. Større eksterne omkostninger kræves som udgangspunkt forudbetalt.

 

Capital afregner normalt sagen ved sagens afslutning. Længerevarende og løbende opgaver afregnes dog månedsvis bagud.

 

Vores betalingsbetingelser er netto 7 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløber morarenter i henhold til renteloven.

 

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

 

ANSVAR & ANSVARSBEGRÆNSNING

Capital rådgiver alene om dansk ret.

 

Capital er ansvarlig for rådgivning efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser.

 

Capital har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Capital er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

 

Vores ansvar er begrænset til et beløb svarende til fem gange det honorar (ekskl. moms), der er faktureret til klienten i den pågældende sag.

Capital kan ikke gøres ansvarlig for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Capital har henvist til, eller som Capital, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen.

 

MARKEDSFØRING

Medmindre andet er aftalt, kan Capital i markedsføringsmæssig sammenhæng, efter afslutning af en offentlig kendt sag, referere til, at Capital har medvirket som rådgiver.

 

KLAGER

Capital er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

 

Klager bedes rettet til den sagsansvarlige advokat med henblik på at søge en mindelig løsning.

 

Klager over en advokats adfærd eller honorarets størrelse kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

LOVVALG & VÆRNETING

Eventuelle tvister omkring Capitals rådgivning er underlagt dansk ret.

 

Tvister kan alene indbringes for danske domstole.

© 2019 Capital Lawfirm I/S