Expertise

Finansiel Regulering
 

Hos Capital har vi en særlig indsigt i den finansielle branche, da alle advokater tidligere har arbejdet i den finansielle branche, herunder for de største kapitalforvaltere i Norden. Vi har en særlig forretningsindsigt og -forståelse, som vi kombinerer med en stærk viden omkring regulering af kapitalmarkederne og de finansielle virksomheder. Vi bistår regulerede virksomheder, som fx banker, pensionsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, forvaltere af kollektive investeringsfonde, investeringsforvaltningsselskaber og depositarer.

 

Derudover, har vi indgående kendskab til både lovgivning og praksis og har mange års erfaring og gode samarbejdsrelationer med Finanstilsynet og andre myndigheder.

 

Vi rådgiver blandt andet om:

 

 • Etablering og drift af finansielle virksomheder, herunder banker, forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), investeringsforvaltningsselskaber (IFS), depositarer, betalingstjenester, fondsmæglere, investeringsrådgivere, CSD’er m.v.

 • Filialetablering og registrering af udenlandske finansielle virksomheder.

 • Implementering af ny og ændret finansiel regulering, herunder eksempelvis FIL, FAIF, UCITS, MIFID, EMIR, CSD, betalingsloven og hvidvaskloven.

 • Udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange for finansielle virksomheder.

 • Outsourcing set-up, herunder due diligence set-up. 

 • Cross-border markedsføring af kollektive investeringsordninger (UCITS/AIF), herunder rådgivning omkring pre-marketing, reverse solicitation, passporting og indhentelse af tilladelse i forbindelse med markedsføring til detailinvestorer samt indhentelse af tilladelse til markedsføring af tredjelandsfonde.

 • Forsikringsprodukter og distributionskanaler, herunder god skik og forsikringsaftaleret.

 • Compliance i forbindelse med overholdelse af Hvidvaskloven.

 • FinTech.

 • Køb og salg af finansielle virksomheder inkl. indhentelse af godkendelse hos Finanstilsynet i forbindelse med køb og salg af kvalificerede ejerandele. Vi deltager i hele processen lige fra due diligence af interessante køberemner til forhandling med modpart samt dialog med Finanstilsynet og varetagelse af ansøgningsproces.
   

 

Kapitalforvaltning

Capital bistår investeringsfonde og finansielle institutioner med løbende udarbejdelse og forhandling af serviceaftaler, herunder forvalter aftaler (FAIF-aftale og IFS-aftaler), investment management agreements (IMA’er), investment advisor agreements (IAA’er), depositaraftaler, administrationsaftaler mv.

 

Vi bistår med rådgivning om outsourcing-strukturer og udarbejdelse af relevante aftaler i den forbindelse. Vores team har stor erfaring med rådgivning om markedsføringsretlige regler. Vi har et veletableret netværk af udenlandske advokater, som bistår os med rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende udbud af fondsandele i udlandet, og som vi bistår med grænseoverskridende udbud af fondsandele i Danmark.

Vi rådgiver blandt andet om:

 

 • Udarbejdelse af forvalter- og serviceaftaler, herunder IFS- og FAIF aftaler, IMA'er, IAA'er, depositaraftaler, rådgivningsaftaler, investeringsaftaler, outsourcing-aftaler.

 • Etablering og drift af outsourcing set-ups.

 • Etablering af due diligence set-ups.

 • Forhandling af ISDA'er.

 • Udarbejdelse af kundeaftaler samt markedsføringsmateriale.

 • Udarbejdelse af politikker og procedurer.

 • Etablering af compliance set-up.

 • Bistand med implementering af ny regulering, herunder varetagelse af projektlederskabet i forbindelse med implementeringen.

 • Sparringspartner samt deltagelse i interne beslutningsmøder.
   

Etablering af investeringsfonde og -platforme

Capital har stor erfaring med etablering af investeringsordninger både i form af udarbejdelse og forhandling af fondsdokumentation, indhentelse af tilladelse, rådgivning om strukturer m.v. og i form af rådgivning om de regulatoriske aspekter af at etablere og markedsføre investeringsordninger, inklusiv co-investeringsstrukturer.

 

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Strukturering af samt etablering af investeringsfonde (UCITS og AIF).

 • Udarbejdelse af fondsdokumentation, herunder udbudsdokumentation samt serviceaftaler.

 • Udarbejdelse af interne politikker og procedurer.

 • Etablering af outsourcing-modeller og løbende compliance i forbindelse med outsourcing.

 • Assistance med likviditets- og risikostyring.

 • Co-investeringer og forhandling af dokumentation.

 • Etablering af internt compliance set-up.

 • Etablering af investeringsplatforme. 

 • Varetagelse af kontakten til myndigheder, investorer og andre interessenter.

 • Vi har faste samarbejdspartnere, der hjælper med skatteretlige forhold.
   

 

Alternative investeringer

Capital rådgiver institutionelle og andre professionelle investorer i forbindelse med investering i forskellige typer af alternative investeringsfonde (AIF). Vi bistår med due diligence, og vi gennemgår og forhandler fondsdokumentationen for at sikre, at alle væsentlige vilkår er markedskonforme og afgiver erklæringer herom.

 

Advokaterne hos Capital har indgående viden om de særlige krav, Finanstilsynet stiller til pensionskassernes investering, herunder til overholdelse af prudent person-princippet.

 

Vi rådgiver blandt andet om:

 

 • Gennemgang af fondsdokumentation og udbudsdokumentation.

 • Legal due diligence.

 • Forhandling af side letter vilkår.

 • Udarbejdelse af comfort letters, legal opinions etc.

 • Udarbejdelse af samt opdatering af intern styringsdokumentation, herunder PPP-værktøj, politikker og procedurer.

 • Deltagelse i interne beslutningsmøder mv.

 • Assistance med løbende opfølgning på investeringer, rapporteringer mv. 

 • Vi har faste samarbejdspartnere, der udarbejder skatte due diligence.
   

Finansiering

Capital har omfattende erfaring med rådgivning af banker og låntagere i forbindelse med finansiering og køb af virksomheder, ejendomme og andre investeringsprodukter.

 

Vi arbejder med både LMA-baserede lånedokumenter (Loan Market Association) og andre udgaver af mere eller mindre omfattende låneaftaler. Vi bistår med gennemgang af term sheet. Vi bistår også med opnåelse af sikkerhed i danske aktiver.

 

På låntagersiden bistår vi låntagere i forbindelse med forhandlingen af alle former for låneaftaler og sikkerhedsaftaler.

 

Desuden bistår vi med hedging arrangementer, herunder forhandling af ISDA'er.

 

Vi er kommercielt fokuseret og dygtige forhandlere, der sikrer hurtige og holdbare løsninger for vores klienter.

 

Vi rådgiver blandt andet om:

 

 • Finansieringsret.

 • Udarbejdelse og forhandling af låneaftaler og anden relevant dokumentation.

 • Udarbejdelse og forhandling af sikkerhedsdokumenter.

 • Udarbejdelse og forhandling af derivater, herunder ISDA'er, CSA'er, GMRA’er mv. 

 • Gennemgang af samt kommentering af term sheets.

 • Deltagelse i interne beslutningsmøder samt forhandlingsmøder med modparten.

 • Bistand med udarbejdelse af samt opdatering af interne politikker og procedurer.

 • Obligationsudstedelser.

 • Garantier og sikkerhedsstillelse.

 • Kapitalstrukturer.

© 2019 Capital Lawfirm I/S